Пропускане към основното съдържание

Общи условия за ползване

 

Общите условия, описани в това споразумение важат за всички потребители на audio-news.info.

За да ползвате услугите, предоставени от сайта, трябва да се запознаете и приемете посочените Общи условия.

Споразумението има действие по отношение на уеб обекти, разположени на домейна audio-news.info („сайтът“).

Споразумението урежда реда, условията на използването на услугите и материалите предлагани от сайта, наречени заедно „Услугата“, които се предлагат, от audio-news.info.

Потребител е всяко лице, което използва Услугите, предоставени от сайта.

Използвайки Услугата Потребителите се съгласяват с условията на настоящото Споразумение, както при подписване на договор.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ със Споразумението, моля не използвайте Услугата. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА означава ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ и с условията по настоящото Споразумение и безусловното им приемане.

Audio-news.info си запазва правото да променя настоящото Споразумение, като ще предоставя информация на Потребителите за това чрез публикуване на новата версия на настоящото Споразумение.

Audio-news.info не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Ограничения за използване:

1.1 „Услугата” е компютърна онлайн Услуга. Тя е достъпна за Потребителите чрез персонален компютър или друго устройство за достъп на ниво домейн audio-news.info с помощта на комуникационна връзка. Част от Услугите могат да включват без ограничение данни, сведения, редакционното съдържание, връзки с други уеб сайтове и друго. audio-news.info може, по свое усмотрение, да прекрати или промени всеки аспект на Услугата, включително, но не само, ограничаване на времето на разположение, ограничаване на разпространение и/или обхвата на Услугата за някои платформи (т.е. компютърни видове и операционни системи) и ограничаване или прекратяване на правото всеки Потребител да използва всички или част от Услугата по всяко време и без предизвестие или отговорност.

Услугата е собственост и се управлява от audio-news.info и съдържа материали, които са собственост на audio-news.info и/или собственост на неговите доставчици и лицензодатели. Тези материали са защитени от законодателството (Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/; Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и други нормативни актове). Потребителите нямат право да променят, копират, възпроизвеждат, публикуват, качват, предават, показват публично, изготвят производни или сборни материали (изцяло или частично), разпространяват по никакъв начин всички или част от Услугата и/или всякакви материали от Услугата, включително, но не само код и софтуер. При спазване на настоящото споразумение, и само за период, разрешен от audio-news.info, Потребителите могат да получават достъп и ползване на услуги, изтегляне на някои материали от сървър за лично ползване без право на отстраняване, преправяне, печатане, или по някакъв друг начин нарушаване Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/; Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и/или други права върху интелектуална собственост. Предоставяне на изброените права за лично ползване не водят до прехвърляне на лицензионното/авторското право върху материалите.

1.2 Забранена е всякакъв вид промяна на каквато и да било част от служебния аудио плейър, който се използва на сайта, както и промяна/повреда на използваната технология, всички цифрови механизъм за управление, устройства или други защити на съдържание или мярка за контрол на достъпа включени в служебния аудио плейър.

2.1.Потребителите нямат право да използват Услугата, включително и предоставената в нея информация, както и оборудване, мрежи и мрежови устройства (достъп до Интернет) за незаконни цели. audio-news.info по свое усмотрение решава, дали информацията, предоставена или получена нарушава разпоредбите на настоящото споразумение.

2.2.Всяко копиране или цитиране на съдържание от Услугата става само и единствено с добавяне на хиперлинк водещ към първоизточника.

2.3. Мониторинг:

audio-news.info няма задължение да контролира използването на услугата от страна на Потребителите.

Потребителите се съгласяват, че audio-news.info с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата може да събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др. По време на мониторинга, информацията може да се проверява, записва, копира и да се използва за разрешени цели в съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на audio-news.info, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство, както и за защита на правата и интересите на audio-news.info, свързани с него предприятия, клонове, техните директори, служители, работници, когато това е свързано с изискванията на действащото законодателство; с цел спазване на настоящото споразумение или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Audio-news.info си запазва правото по всяко време да откаже да публикува, да промени или премахне информация или материали, изцяло или частично, ако прецени, че те представляват нарушение на настоящото споразумение.

Във връзка с използването на услугите на сайта audio-news.info ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

2.4.audio-news.info публикува и изпраща служебни съобщения или административни съобщения, свързани с използване на Услугата.

2.5.Потребителите се съгласяват да не възпроизвеждат, дублират, копират, продават, препродават или ползват с търговски цели, всяка част от услугата, ползване на услугата, или достъп до услугата.

3.Всяка поддръжка на услугата ще се извършва само онлайн и / или чрез имейл.

4.audio-news.info може да предоставя връзки и указатели към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), да предоставя материали на трети страна в рамките на Услугата. audio-news.info не носи отговорност за наличие на вируси или други вредни компоненти на тези сайтове. audio-news.info не носи отговорност за съдържанието на материалите, предоставени в рамките на Услугата или в сайтове на трети страни от гледна точка на тяхната коректност.

Audio-news.info не носи отговорност за вреди, произтекли от или по някакъв начин свързани със съдържанието на Услугата.

5.Потребителите се съгласяват да използват Услугата по начин, който да не допуска претенции на трети лица срещу audio-news.info и вреди, възникващи от или произтичащи от:

(а) всякакви материали, публикувани или по друг начин предоставени от Потребителите, които нарушават авторското право и/или други права на интелектуална собственост на трети лица; могат да бъдат квалифицирани като клевета,

(б) неспазване от Потребителите на условията на настоящото споразумение и

(с) искове, предявени от физически или юридически лица, различни от страните по това споразумение, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителите до използването на услуги, включително информацията, получена чрез услугата.

Audio-news.info може по свое усмотрение, да прекрати използването на услугата, да премахне всяко съобщение на Потребителите, когато е в нарушение на настоящото споразумение или нормативни актове.

Потребителите, в качеството им на родители или настойници/попечители на малолетни и непълнолетни носят отговорност за: а) използване на услугата и достъпа на малолетните и непълнолетните до услугата б) поведение на непълнолетните и малолетните в онлайн средата; в) последствия от използването на услугата от малолетни и непълнолетни.

6.audio-news.info не носи отговорност за съдържанието на публикуваната на сайта реклама или материал на трети страни.

Audio-news.info не носи отговорност за продуктите или услугите, предлагани от рекламодателите. Всички отношения с рекламодателите, възникнали при използването на услугата е между Потребители и рекламодателите.

Разни:

Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е незаконосъобразна или неприложима, тя не засяга валидността и приложимостта на останалите условия на Споразумението. Настоящото споразумение и всички публикувани правилата за експлоатация, представляват цялото споразумение между страните по отношение на предмета на договора, и заменят всички предишни или едновременни комуникации и предложения, устни или писмени, между страните по отношение на този предмет. Отмяната на всички разпоредби или други права, предоставени по Споразумението е валидна, само ако условията са изложени в писмен документ, подписан от страната, която се отказва.

Приложим закон:

Настоящото споразумение се тълкува в съответствие с нормативните актове на Република България. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение и/или услуги, се решават по предвидения в нормативните актове ред.

Въпроси:

Ако имате въпроси или оплаквания по отношение на услуги, моля изпратете имейл. Можете да се свържете с нас чрез писмо от „Контакти“, до отдел за обслужване на клиенти.

Потребителят следва да обърне внимание, че ако е на възраст под осемнадесет (18) години, родител или настойник/попечител трябва да прегледа и да се съгласи със съдържанието на това споразумение от името на непълнолетния/малолетния над 13 години Потребител. Лицата под тринадесет (13)-годишна възраст включително не могат да използват услугата.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Ще спре ли гласуването с маши купуването на гласове?

Петьо Блъсков и Атанас Бояджиев влязоха в спор "за" или "против" хартиената бюлетина в студиото на BG ON Air. "За" или "против" хартиената бюлетина, която взриви парламента? "В България се гласува с хартиена бюлетина в секции с под 300 души, така че ние имаме такова гласуване и в този момент. Хартиената бюлетина си съществува в изборния процес. Води се такъв спор при положение, че липсата на контрол върху машинното гласуване в този му вид е доказан", заяви журналистът Петьо Блъсков в студиото на "Денят ON AIR". Според адвокат Атанас Бояджиев в квартал "Столипиново" по време на избори сигналите за нарушения в изборния ден за над 10. Той смята, че проблемът не е само в недействителните бюлетини, а в голямата фалшификация и подмяна на протоколи в изборната нощ. Той оприличава това на кражба и изкривяване на вота на българите, докато машините са спестили недействителните гласове. "Машините не дават възможност за ко

Си Дзинпин спечели исторически трети мандат начело на Китай

Си Дзинпин си е осигурил исторически трети мандат като лидер на Китай след конгреса на Комунистическата партия, съобщиха държавните медии. Централният комитет на Китайската комунистическа партия избра Си за свой генерален секретар за още един петгодишен мандат. Той обеща да работи "усърдно като лидер на Китай. Двадесетият конгрес приключи с избора новия Централен комитет от около 200 висши партийни служители. Те се събраха, за да изберат Постоянния комитет - ръководството на китайската политическа власт, на чийто връх Си седи твърдо. Си постигна концентрация на властта, каквато не е постигал никой друг съвременен китайски лидер освен Мао. През 2018 г. той отмени ограничението за два президентски мандата и по този начин проправи пътя си към безсрочно управление. По-рано церемонията по закриването на конгреса беше прекъсната, тъй като бившият лидер Ху Дзинтао беше изведен от залата. Слабият 79-годишен Ху първоначално изглеждаше, че не желае да напусне първия ред на членовете на Пос

НАСА изстреля безпроблемно свръх-тежката ракета SLS към Луната (Видео)

НАСА осъществи безпроблемно първия полет на новата си свръх-тежка ракета SLS към Луната. Изстрелването бе отлагано няколко пъти в рамките на последните два месеца. Космическата агенция реализира старта в 8:48 часа българско време. Началната фаза премина гладко, като помощните ускорители се отделиха от ракетата около 2 минути след полета. Четири минути след полета двигателите на SLS продължиха да работят без проблем, а ракетата бе ускорена до 11 000 км/ч. Малко повече от 8 минути след полета първата степен на ракетата SLS се разкачи по план, а космическият кораб "Орион" влезе в орбита около Земята със скорост от 25 000 км/ч. С успешния си старт SLS се превърна в най-мощната ракета, с която разполага човечеството. Космическият кораб "Орион" започна да разгръща слънчевите си панели приблизително 18 минути след изстрелването. На борда му са няколко камери, които предават визуално състоянието на апарата. С програмата "Артемида" (Artemis) САЩ трябва да върне ам